Γλώσσα

       Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται, ανάλογα με τις ικανότητές τους, τη γλώσσα και τον προφορικό λόγο, η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής τους ικανότητας,(ανταλλαγή πληροφοριών, σκέψεων) και συναισθηματικής τους ανάπτυξης με τελικό στόχο την κοινωνική προσαρμογή και την αυτονομία. Επιπλέον η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στοχεύει περαιτέρω στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και υπευθυνοτήτων από την πλευρά των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλούς μαθητές γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων.

    Το περιεχόμενο της διδασκαλίας είναι προσανατολισμένο προς τους παρακάτω στόχους:

  • Στη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου και της προφορικής έκφρασης των μαθητών μέσω:

– της εκμάθησης του μηχανισμού της ανάγνωσης

– της περιγραφής εικόνων

– της παραγωγής γραπτού λόγου

– της συζήτησης κατά την επεξεργασία ενός κειμένου

– της ορθής χρήσης γραμματικών κανόνων

  • Στην κινητοποίηση του ενδιαφερόντων των αυτιστικών μαθητών για επικοινωνία.
  • Στην εκμάθηση ενός οπτικού λειτουργικού λεξιλογίου από τους μαθητές που λόγω βαριάς νοητικής καθυστέρησης ή λόγω διαφόρων άλλων δυσκολιών δεν έχουν κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης.
  • Στην εξοικείωση των μαθητών με την Ελληνική Γλώσσα.
  • Στην καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών που θα συμβάλουν στην πνευματική τους ανάπτυξη.
  • Στην ενθάρρυνση των μαθητών να διαμορφώνουν και να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους.

    Στην  ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας στο σχολείο μέσω ομαδικών εργασιών.