Μουσική

Ο σκοπός της διδασκαλίας της Μουσικής στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. αφορά στην ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών, στην κατανόηση βασικών μουσικών ιδεών και στην αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση,  εκτέλεση και δημιουργία μουσικής.

Η μουσική είναι ένας τομέας στον οποίο τα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν τη συγκέντρωση και την προσοχή τους, την καλλιέργεια της μνήμης και να πειραματιστούν.

Ειδικότερα οι μαθητές καλούνται:

– Να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να τραγουδήσουν ατομικά ή ομαδικά και να παίξουν με τα μουσικά όργανα της τάξης.

– Να αναγνωρίζουν ηχογραφημένους ήχους.

– Να αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά του ήχου (τονικό ύψος, διάρκεια, ηχόχρωμα)

– Να εκτελούν απλά ρυθμικά και μελωδικά σχήματα.

– Να συνδυάζουν ήχους και να τους καταγράφουν.

– Να ακούν προσεκτικά διάφορα είδη μουσικής και να αναγνωρίζουν βασικά τους στοιχεία.

– Να χρησιμοποιούν απλούς όρους για να περιγράψουν την μουσική που έχουν ακούσει.

Τέλος, η ενασχόληση με την μουσική και η συμμετοχή των παιδιών στις διάφορες μουσικές δραστηριότητες συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας, στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης. Έτσι η μουσική δρα ευεργετικά τόσο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή όσο και στην κοινωνικοποίησή του.