Πληροφορική

Βασικός σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής είναι να μάθουν οι μαθητές/τριες να αξιοποιούν τις δυνατότητες των Η/Υ στην καθημερινότητά τους αλλά και πάνω στην ειδικότητά τους, πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους

Στόχοι του μαθήματος της πληροφορικής.

  1. Οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ σαν εργασιακό εργαλείο, να επικοινωνούν, να γνωρίζουν βασικές αρχές σχετικά με την τεχνολογία τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες.
  2. Θα εξασκηθούν στις διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την αναζήτηση πληροφοριών ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές γνώσης.
  3. Bασικός στόχος είναι να ανοιχθούν νέοι ορίζοντες στους μαθητές και να ενθαρρυνθούν προς νέες κατευθύνσεις.

Η πληροφορική, με όλες τις εφαρμογές της, θα είναι τελικά πηγή γνώσης και ψυχαγωγίας, αντικείμενο δημιουργικής απασχόλησης και, άλλοτε επικουρικό ενώ άλλοτε κύριο εργαλείο επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης.

Γνωστικοί άξονες

Η διδασκαλία προσαρμόζεται ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο του κάθε μαθητή και περιλαμβάνει τρεις γνωστικούς άξονες:

  1. Γνωρίζω τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή/ Πρώτη επαφή με τον κόσμο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  2. Μαθαίνω να λειτουργώ σωστά τον Η/Υ
  3. Χρησιμοποιώ τον Η/Υ: διερευνώ-ανακαλύπτω-εφαρμόζω